Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2011
Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 28η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα
της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12 : 00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Διρφύων - Μεσσαπίων, συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3902/ 24 - 3 - 2011 έγγραφη πρόσκληση
του προέδρου αυτής , που τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και
επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη αυτής , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852 /
2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας Διάταξης:
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 . Ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1). ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2). ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3). ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4). ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5). ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6). ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7). ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Βοργιάς Δημήτριος
για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ζήτησε να συζητηθεί ως έκτακτο
το παρακάτω θέμα:
1ο ΕΚΤΑΚΤΟ : «Χορήγηση παράτασης στην απόδοση λογαριασμού
εντάλματος προπληρωμής»
Η Επιτροπή , ομόφωνα, αποφάσισε την συζήτηση του ανωτέρω έκτακτου
θέματος , λόγω του κατεπείγοντος του θέματος και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ελληνική
ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩ92-Ν
1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 / 2011
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4095/30-3-2011
«Χορήγηση παράτασης στην απόδοση λογαριασμού εντάλματος
προπληρωμής»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ανέφερε ότι με την υπ’ αριθμ.
1 / 2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διρφύων αποφασίστηκε η
έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά τα έξοδα
ταχυδρομικής αποστολής της αλληλογραφίας του Δήμου ( έγγραφα αλληλογραφίας,
αποστολή ταχυπληρωμών λογαριασμών και λοιπά έγγραφα) , ποσού 1.250,00 € σε
βάρος του ΚΑ 00-6221, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου Βασιλικής Κορωναίου
του κλάδου ΠΕ 1 , η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέχρι 31-3-2011.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του από 17-5/15-59 ΒΔ «Περί
οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» δύναται να
χορηγηθεί παράτασης ενός μηνός στην απόδοση λογαριασμού του εντάλματος
προπληρωμής.
Η υπάλληλος του Δήμου Κορωναίου Βασιλική , υπόλογος του ανωτέρω
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, υπέβαλε την από 28/3/2011 αίτηση , με την
οποία ζητεί την παράταση ενός μηνός για την απόδοση λογαριασμού.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια ανέφερε ότι πρέπει να δοθεί παράταση απόδοσης
λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα για
την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Δήμου και των Δημοτών, προκειμένου να
αποστέλλεται η αλληλογραφία προς τους δημότες και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις
διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463 / 2006 και του άρθρου 32 του Β.Δ 17/5-
15/6/1959 , την υπ’ αριθμ. 1 / 2011 Απόφαση Ο.Ε, την από 28/3/2011 αίτηση της
υπαλλήλου Βασιλικής Κορωναίου, τις υπηρεσιακές ανάγκες και μετά από διαλογική
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1). Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας ενός (1) μηνός, ήτοι μέχρι
30-4-2011, προκειμένου να αποδώσει λογαριασμό η υπάλληλος Βασιλική Κορωναίου
στο ένταλμα προπληρωμής που αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1 / 2011 Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής για την πληρωμή των εξόδων ταχυδρομικής αποστολής της
αλληλογραφίας του Δήμου ( έγγραφα αλληλογραφίας, αποστολή ταχυπληρωμών
λογαριασμών και λοιπά έγγραφα) και για τους λόγους που αναφέρονται στο
εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
2). Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1 / 2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Η παρούσα απόφαση πήρε αυξ. αριθμό 49 / 2011
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως
κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
1). ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ 2). ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3). ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4). ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
5). ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6). ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Δημήτριος Βοργιάς
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ψαχνά, 30 / 3 / 2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ
ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩ92-Ν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

tv messapia

Watch live streaming video from tvmessapia at livestream.com