Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Προτάθηκαν τα δεκατρία μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης


Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης προτάθηκαν τα δεκατρία άτομα από την συμπολίτευση αλλά και από τη μείζονα και ελάσσονα αντιπολίτευση όπου θα πλαισιώνουν την Επιτροπή Διαβούλευσης. Η επιτροπή διαβούλευσης, όπως είναι ήδη γνωστό
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά
προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό
πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που
παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του
δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των
κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το
άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή
διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με
τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά
προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό
πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που
παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του
δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των
κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το
άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή
διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με
τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής
διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής
επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από
πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη
σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος
δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα
που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με
κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και
περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την
ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση
θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται
την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση
ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής
επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και
τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη
γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται
όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

Τα ονόματα που προτάθηκαν από κάθε παράταξη είναι: από την μείζονα αντιπολίτευση προτάθηκαν ως τακτικά μέλη η κα Βασιλείου Μαρία, ο κος Στούπας Γιώρογος, ο κος Κιαπέκος Νίκος, και η κα Γερακίνη Ζωή. Αναπληρωματικά μέλη προτάθηκαν ο κος Τσώκος Βαγγέλης, ο κος Κούκουρας Βασίλης, ο κος Κοντογιάννης Βασίλης και ο κος Ντουμάνης.
Από την πλευρά της ελάσσονος αντιπολίτευσης προτάθηκαν ως τακτικά μέλη ο κος Στούπας Κωνσταντίνος και η κα Ρούλα Ρουσοδήμου-Κηρύκου και ως αναπληρωματικά   η κα Μπισμπικοπούλου Αναστασία και ο κος Κούρνης Ιωάννης.
Από την πλευρά της συμπολίτευσης ως τακτικά μέλη προτάθηκαν Καλογιάννης, Σπιρέλης, Καλαβρής, Κορδέλη, Καραντάκης και Ράζος και ως αναπληρωματικά Ματράκας, Σαλής, Γκάβαλή, Ορφανός, Μπασούκος και Τρίκας.

messapia-news

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

tv messapia

Watch live streaming video from tvmessapia at livestream.com